Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informaciją apie pažeidimą Kauno IX forto muziejuje (toliau – Muziejus) gali pateikti asmuo, kurį su Muziejumi sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pažeidimu Muziejuje laikoma galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Muziejumi.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą Muziejuje turi teisę pateikti per Muziejaus vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą tokiais būdais:

  • atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@9fortomuziejus.lt;
  • pateikti informaciją apie pažeidimą asmeniškai Muziejaus paskirtam kompetentingam subjektui.

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Muziejaus paskirtas darbuotojas – kompetentingas subjektas. Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

Konfidencialumas

Asmeniui, pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra užtikrinamas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas Muziejuje

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Muziejuje administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus) užtikrina Išteklių valdymo skyriaus vedėja, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Tatiana Korotkova, jai nesant – Administratorė Irena Puzinienė.

Pažymima, kad Muziejus nėra įgaliotas suteikti Pranešėjo statuso. Pranešėjo statusą suteikia Lietuvos Respublikos Prokuratūra. Pranešimą gavęs atsakingas Muziejaus darbuotojas per 2 darbo dienas, laikantis konfidencialumą užtikrinančių priemonių persiunčia pranešimą Prokuratūrai ir apie šį faktą informuoja pateikusį pranešimą asmenį. Gavusi pranešimą, Prokuratūra užtikrina pateikusio pranešimą asmens konfidencialumą ir per 5 darbo dienas priima vieną iš sprendimų:

  1. pripažinti pateikusį pranešimą asmenį Pranešėju;
  2. nepripažinti pateikusio pranešimą asmens Pranešėju;
  3. nenagrinėti prašymo.

Gavęs grįžtamąjį ryšį iš Prokuratūros, atsakingas Muziejaus darbuotojas susisieks su pranešimą pateikusiu asmeniu ir informuos apie priimtą sprendimą.

Detaliau gautos informacijos apie Muziejuje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Kauno IX forto muziejuje tvarkos aprašas.

Papildoma informacija

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Konsultacijos

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikymo prašome skambinti Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija galite susipažinti čia.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo Muziejaus vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu prašome skambinti Išteklių valdymo skyriaus vedėjai, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Tatianai Korotkovai, telefonu +370 665 23819.