Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

PROJEKTO Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS ADMINISTRACIJOS PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO GERINIMAS

Kauno IX forto muziejus įgyvendino projektą „Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energinio efektyvumo gerinimas“, projekto kodas Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projekto tikslas – pagerinti Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energines savybes sukuriant komfortiškas, higienos normas atitinkančias kultūros paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat – padidinti energijos vartojimo efektyvumą pasiekiant pastato energinio efektyvumo C klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų kiekį.

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kauno IX forto pastato energinio efektyvumo gerinimas“, siekiant užtikrinti veiksmingą lėšų panaudojimą atnaujinant pastatą ir pritaikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones buvo orientuojamasi į energijos vartojimo mažinimą ir efektyvumo didinimą, pastato gyvavimo laikotarpio prailginimą, išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimą, išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimą.

 Atnaujinimo metu buvo atlikti šie darbai:

  • apšiltintos pastato sienos;
  • atnaujinta stogo danga užtikrinant hidroizoliacinių savybių atkūrimą;
  • pakeisti langai, durys į naujus atitinkančius energinio naudingumo reikalavimus;
  • įrengta šildymo sistema su šilumos siurbliu oras-oras;
  • atnaujinta vėdinimo sistema taikant rekuperaciją;
  • pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabeliai, instaliacija ir patalpų šviestuvai tokiais, kurie tenkina patalpų apšvietimo sąlygas, yra ekonomiški.

Vykdant pastato atnaujinimo darbus buvo siekiama, kad jis atitiktų visus esminius statinio reikalavimus – mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, tvaraus gamtos išteklių naudojimo.

Įgyvendinus projektą pasiekti tokie rodikliai:
Atnaujintas Kauno IX forto muziejaus administracijos pastatas – 1 vnt.
Pastato energinio naudingumo klasė nuo F pakilo iki C.
Sumažėjo bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis – 117,79 t. CO2 ekv.
Sumažėjo metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose kiekis – 693 557,05 kWh per metus.


Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 248 759 Eur.
Projekto pradžia – 2021-01-18
Projekto pabaiga – 2023 m. balandžio mėn.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra: https://www.vipa.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis: www.esinvesticijos.lt