Muziejus šiandien: dirba iki 18:00
Žemaičių plentas 73, Kaunas | Kaip atvykti?

PROJEKTO Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS ADMINISTRACIJOS PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO GERINIMAS

Kauno IX forto muziejus įgyvendina projektą „Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energinio efektyvumo gerinimas“, projekto kodas Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0031 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtros, siekiant švelninti poveikį klimato kaitai, skatinimas“ 13.1.2-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projekto tikslas – pagerinti Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato energines savybes sukuriant komfortiškas, higienos normas atitinkančias kultūros paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat – padidinti energijos vartojimo efektyvumą pasiekiant pastato energinio efektyvumo C klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį.

Kauno IX forto muziejaus Administracijos pastatas, kurio bendras plotas yra 605,89 kv. m. pastatytas 1987 m. Pagal pirminę paskirtį jame buvo įrengti: muziejaus darbuotojų darbo kabinetai, techninės/pagalbinės patalpos, restoranas ir gėlių parduotuvė. Šiuo metu pirminė ir pagrindinė pastato naudojimo funkcija nėra pakitusi. Pastate vidutiniškai dirba 20 darbuotojų, kurie teikia viešąsias paslaugas. Daugiau nei 30 metų eksploatuojant pastatą nebuvo atliktas ženklesnis jo remontas – tik lokalūs patvarkymai. Per šį laikotarpį išryškėjo esminiai trūkumai ir problemos:

 • pastato sienų deformacijos ir nesandarumas;
 • stogo hidroizoliacinės dangos nusidėvėjimas;
 • šildymo vėdinimo sistemos neefektyvumas
 • elektros tinklo nusidėvėjimas;
 • pastato nepritaikymas žmonių su negalia poreikiams.

Išvardinti pagrindiniai trūkumai neleidžia sukurti pastate reikalaujamas higienos normas atitinkančių darbo sąlygų, o atsiradusios deformacijos padidina nelaimingų atsitikimų riziką. Pasenusios infrastruktūros, F energinio efektyvumo klasę atitinkančio pastato išlaikymas suponuoja įstaigai papildomus kaštus.

Įgyvendinant Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kauno IX forto pastato energinio efektyvumo gerinimas“ bus siekiama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atnaujinant pastatą ir pritaikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones. Atnaujinimo metu bus orientuojamasi į:

 • Energijos vartojimo mažinimą;
 • Energijos vartojimo efektyvumo didinimą;
 • Pastato gyvavimo laikotarpio prailginimą;
 • Išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimą;
 • Išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos darbus:

 • apšiltinti pastato sienas;
 • atnaujinti stogo dangą užtikrinant hidroizoliacinių savybių atkūrimą;
 • pakeisti langus, duris ir vartus į naujus atitinkančius energinio naudingumo A klasės reikalavimus;
 • įrengti šildymo sistemą su šilumos siurbliu oras-oras;
 • atnaujinti vėdinimo sistemą taikant rekuperaciją;
 • pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabelius, instaliaciją ir patalpų šviestuvus tokiais, kurie tenkintų patalpų apšvietimo sąlygas, būtų ekonomiški;
 • įrengti pandusus aukščio skirtumo vietose ir pritaikyti tualetus žmonių su negalia poreikiams.

Vykdant pastato atnaujinimo darbus siekiama, kad jis atitiktų visus 6 esminius statinio reikalavimus, taip pat būtų pritaikytas žmonių su negalia poreikiams:

 1. mechaninio atsparumo ir pastovumo;
 2. gaisrinės saugos;
 3. higienos, sveikatos ir aplinkos;
 4. saugos ir galimybės patekti į statinį naudojimo metu;
 5. apsaugos nuo triukšmo;
 6. energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;
 7. tvaraus gamtos išteklių naudojimo.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 248 759 Eur.

Projekto pradžia – 2021-01-18 d.

Projekto pabaiga – 2023-08-31 d.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra: https://www.vipa.lt/

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis: www.esinvesticijos.lt