Muziejus šiandien: dirba iki 17:00
Žemaičių plentas 75, Kaunas | Kaip atvykti?

PROJEKTO Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS MODERNIZAVIMAS

Kauno IX forto muziejus įgyvendina projektą „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“. 

Projekto tikslas – gerinti muziejaus paslaugų kokybę, didinant paslaugų prieinamumą, interaktyvumą ir sukuriamą pridėtinę vertę, skatinti didesnę paslaugų paklausą ir papildomus lankytojų srautus (atnaujinant esamą muziejaus infrastruktūrą). 

Įgyvendinant projektą siekiama spręsti esminę problemą – atnaujinti nusidėvėjusią muziejaus išorės ir vidaus infrastruktūrą bei pasenusią įrangą, taip sudarant palankias sąlygas teikti kokybiškas ir inovatyvias paslaugas, atitinkančias augančius tikslinių muziejaus lankytojų grupių (lankytojų iš Lietuvos, užsienio turistų, moksleivių ir žmonių su negalia) poreikius. Esama muziejaus infrastruktūra neatitinka net minimalių tikslinių paslaugų vartotojų grupių poreikių: Okupacijų ekspozicijos pastatas nusidėvėjęs, dėl žemos temperatūros šaltuoju metų laiku muziejus neturi galimybių teikti ekspozicijų lankymo ir edukacijų organizavimo paslaugų; šiuo metu naudojamų technologijų lygis bei programų užsienio kalbomis stoka nepatenkina muziejaus lankytojų iš užsienio šalių poreikių, o pastatą supanti aplinka (takai, apšvietimo sistema, aikštelių danga) nepritaikyta žmonėms su negalia. Taip užkertamas kelias įgyvendinti strateginį Kauno IX forto muziejaus tikslą – populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius procesus (Europos/Pasaulio kontekste) didinant skirtingų Lietuvos/užsienio potencialių visuomenės tikslinių grupių susidomėjimą muziejuje reprezentuojamomis istorinėmis temomis bei mažinant socialinę atskirtį muziejaus erdves pritaikant žmonių su negalia lankymui.  

Siekiant išspręsti susidariusias problemas bus renovuotas Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastatas (Žemaičių pl. 73, Kaunas (Unikalus Nr. 1901-9003-1038), modernizuojant pastato vidaus ir išorės infrastruktūrą, įdiegiant vartotojų poreikius atitinkančius technologinius sprendimus. 

Muziejuje bus įrengtos naujos edukacinės, renginių organizavimo, eksponatų saugojimo, ekspozicinės ir parodų erdvės, kuriomis planuojama papildomai pritraukti 17 591 lankytojų per metus (bendras lankytojų apsilankymų skaičiaus pasiektų 67 606 per metus), o bendra lankytojų apsilankymo trukmė sudarys 162 020 valandų.  

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį su VŠĮ “Centrinė projektų valdymo agentūra” skirta – 3 305 184,00 Eur.  

Projekto pradžia – 2020-12-17

Projekto pabaiga – 2023-08-31

Įgyvendinančioji institucija VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ https://www.cpva.lt/. 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis: www.esinvesticijos.lt